Personvernerklæring

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I BE LILLEHAMMER AS

Når du er i kontakt med oss, enten ved at du bruker nettsiden vår, eller ved at du kjøper produkter eller tjenester av oss, behandler BE Lillehammer AS personopplysninger om deg. Personvernet ditt er viktig for oss, og denne personvernerklæringen beskriver all relevant informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør det og hvilke rettigheter du har ved vår behandling av personopplysningene.

Vi behandler ikke personopplysninger som krever særskilt samtykke fra deg.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er BE Lillehammer AS v/ daglig leder. Kontaktinformasjonen vår er:

Adresse: Storgata 112, 2615 Lillehammer
E-post: post@belillehammer.no
Telefon: 41 11 71 11
Org.nr. 923 316 361

Innsamling av informasjon

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Ved kjøp av våre tjenester For å kunne tilby deg våre tjenester, er vi avhengige av noe informasjon om deg. Dette kan vi hente inn av eget tiltak, ved at du sender oss informasjonen pr. e-post, eller ved at du selv registrerer informasjonen i våre kontraktsdokumenter, eller via våre nettsider. Følgende informasjon kan registreres:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-postadresse

Dette gjelder ved kjøp av alle våre tjenester, eller ved særlig forespørsel om befaring, jf. nedenfor.

Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6(1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse)

Informasjonen som samles inn brukes der det anses nødvendig for å:

  • Levere våre tjenester til deg og å kommunisere med deg underveis i et oppdrag
  • Overholde eventuelle lovmessige forpliktelser

Ved fakturering. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i)

Som leverandør. Som representant for våre leverandører kan det i enkelte tilfeller være nødvendig for oss å behandle personopplysninger slik som kontaktinformasjon. Behandlingen skjer på bakgrunn av GDPR artikkel 6(1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse).

Opplysninger som samles inn via våre hjemmesider – forespørsel om befaring. Vi behandler personopplysninger som oppgis gjennom bruk av våre nettsider kun i forbindelse med henvendelser direkte fra brukerne og oppfølging av slike henvendelser. Opplysningen benyttes ikke til noe annet formål uten særskilt samtykke, eller at det etableres et avtaleforhold, og at opplysningene behandles med grunnlag i GDPR artikkel 6(1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale)

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer eller overfører ikke personopplysningene dine til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for det. Det vil foreligge lovlig grunnlag for å overføre dine personopplysninger til tredjeparter i enkelte tilfeller der det er gitt særskilt samtykke, eller i tilfeller der Behandlingsansvarlig eller Databehandler er forpliktet til å gjøre dette som følge av lovpålagte krav. Det foreligger også situasjoner der vi er felles behandlingsansvarlig med andre parter, som f.eks. andre side- eller underentreprenører som utfører arbeid sammen med oss på et prosjekt.

BE Lillehammer AS bruker enkelte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen og for å regulere hvilken informasjon databehandler har tilgang til og hvordan informasjonen skal behandles. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Fonn AS (Prosjektstyring)
  • Tripletex AS (Faktura og regnskap)

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, og det heller ikke etter en konkret interesseavveining lenger er noen grunn til at vi skal oppbevare opplysningene.

Personopplysninger som vi samler inn og som er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse, vil bli slettet når det ikke lenger foreligger noen berettiget interesse (interesseavveining).

Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsregler.

I tabellen under er en oversikt over hvor lenge vi behandler personopplysninger for ulike formål:

Formål

Lagringstid

Kundeinformasjon og leverandørinformasjon

Generell informasjon som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer kan oppbevares opptil 5 år etter at kunde-/leverandørforholdet er avsluttet.

Faktureringsinformasjon

Opptil 5 år etter utløpet av det regnskapsår fakturering ble foretatt

Sikkerhetslogger

Opptil 1 år

Sikkerhetskopier (backup)

Opptil 3 år

 

Innsyn, endring og sletting av dine personopplysninger

Du har, som registrert i systemet, rett til å kreve innsyn, retting og sletting av personopplysningene som vi behandler om deg. Kravet skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen.

Dersom du har gitt et samtykke, og ønsker å trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss, så kan dette gjøres til enhver tid. Dette gjøres enklest ved å at du sletter din egen profil på våre sider, eller ved at du tar kontakt med oss på e-post eller telefon.

Ønsker du innsyn i informasjon BE Lillehammer AS har om deg, ønsker du å ta i bruk dine rettigheter som beskrevet ovenfor, eller har du spørsmål eller innspill til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte din kontaktperson hos oss eller bruke våre kontaktdetaljer som angitt ovenfor i dette dokumentet. Vi vil i så fall be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. I tillegg vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

BE Lillehammer AS

Storgata 112, 2614 Lillehammer

Org nr 923 316 361

Epost: post@belillehammer.no

Tlf: 41 11 71 11

Fakturamottak: belillehammeras@ebilag.com

© 2020 BE Lillehammer AS  –  Personvernerklæring